YASUI Toshifumi
   Department   Aoyama Gakuin University  Department of Community Studies, College of Community Studies
   Position   Professor
Language Japanese
Publication Date 2012/03
Type Book
Title Sprint&Hurdle
Contribution Type Collaboration
Journal TypeJapan
Volume, Issue, Page pp.77-79,124-127
Total page number 199
Author and coauthor ◎Ken Miyashita, Michiyoshi Ae, Kazunori Asaba, Shuya Amano, Hideyuki Arikawa, Toshinori Endo, Yukio Ogura, Kenichi Kato, Hiroya Kanazawa, Kimihiro Kaneko, Kazuhisa Kawamoto, Atsuro Kushima, Hirofumi Koike, Hiromitsu Sakata, Kazuhito Shibayama, Yoshihiro Shimizu, Hitoshi Shiraki, Masahiko Sugii, Sayuri Tai, Satoru Tanigawa, Yuichi Haneda, Hirohiko Maemura, Kenji Miyashiro, Naoki Mukai, Masatoshi Morita, Toshifumi Yasui,